โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ

นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุภัก นวมงคลชัยกิจ 

กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

นายอัคพันธุ์ อมาตยกุล

กรรมการ

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวีรศิลป์ สัตยาภักดีวงศ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสุภัก นวมงคลชัยกิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล

ผู้จัดการทั่วไป

นางสุดารัตน์ สุธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวศศิชา ศรีเพชร

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ เลขานุการบริษัท

Mr. Futami Makoto

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

Please let us know if you have questions!

X