โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ

นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุภัก นวมงคลชัยกิจ 

กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

นายอัคพันธุ์ อมาตยกุล

กรรมการ

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวีรศิลป์ สัตยาภักดีวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสุภัก นวมงคลชัยกิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล

ผู้จัดการทั่วไป

นางสุดารัตน์ สุธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Please let us know if you have questions!

X