นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม

นโยบายบริษัท

เรื่อง ความรับผิดชอบทางสังคม

                บริษัท ที. อาร์. วี.  รับเบอร์โปรดักส์  จำกัด (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และให้ความสำคัญในการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน              การปกป้องสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศาสนา การศึกษา และชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลรักษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด จารีตประเพณีของท้องถิ่น และชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าจะยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคเพื่อผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า และต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้

1.1          ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า

1.2          มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

1.3          รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

1.4          จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1.5          ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) การรวมหัวกำหนดราคา (ข) การกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง ทั้งนี้ การกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัท จะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการกำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ นโยบายการจัดซื้อของบริษัทฯ มีการกำหนดวิธีการจัดหาขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

1.6          จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

  1. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

                บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท และตามหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ตระหนักว่าการคอร์รัปชั่นถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  1. การเคารพสิทธิมนุษยชน

                บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัททุกคนด้วยความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา หรือความพิการใดๆ โดยให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

3.1          บริษัทฯ ปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อจำกัดของกฎหมายแรงงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดจากสารเสพติด และปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกต่างของถิ่นกำเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูลหรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.2          บริษัทฯ หมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเข้าร่วมและยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น

3.3          บริษัทฯ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการและ/หรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

  1. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1          เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

4.2          จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยจัดให้มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงานทุกปี โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม รวมถึงการพิจารณาโบนัสสิ้นปี และค่าล่วงเวลา ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม

4.3          ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการทำงาน

4.4          จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น

4.5          จัดให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น เหตุเพลิงไหม้ โดยมีการฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี

  1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

                บริษัทฯ และลูกค้าให้ความสำคัญสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดี โดยยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับของลูกค้า และเอาใจใส่ในการให้บริการต่างๆ รวมถึงจัดให้มีช่องทางที่ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

  1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

                บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ และบุคลากรที่จะต้องร่วมมือกันใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

  1. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

                บริษัทฯ มีการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ การมอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาล เป็นต้น

Please let us know if you have questions!

X