นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

นโยบายบริษัท

เรื่อง การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

นโยบายนี้ บริษัท ที. อาร์. วี.  รับเบอร์โปรดักส์  จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบของบริษัทฯ มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลใดที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้อย่างมั่นใจโดยได้รับความคุ้มครองและได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายนี้จะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสด้วยความสุจริตใจจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ถึงกระนั้น นโยบายนี้ห้ามมิให้ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสในเรื่องปลีกย่อยไม่สำคัญและปราศจากความเป็นจริง และมิใช่ช่องทางสำหรับการร้องเรียนในเรื่องส่วนตัว

 1. ขอบเขตของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

บุคลากรในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัทอาจถูกร้องเรียนตามนโยบายนี้ หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงประพฤติอันมิชอบในรูปแบบและเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ (“การประพฤติอันมิชอบ”)

ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การใช้กลไกตามนโยบายฉบับนี้อาจครอบคลุมการประพฤติอันมิชอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 • ความผิดปกติหรือน่าสงสัยในเรื่องบัญชีหรือการตรวจสอบ
 • เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
 • ความบกพร่องหรือครอบงำระบบตรวจสอบภายใน
 • การใช้ข้อมูลภายใน
 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • การฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทอย่างร้ายแรง
 • การสมคบคิดกับบริษัทคู่แข่ง
 • การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย หรือ
 • เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การทุจริต และความประพฤติของบุคลากรในบริษัทฯ
 1. ขั้นตอนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

บุคคลใดที่ทราบเรื่องร้องเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ว่าบุคลากรในบริษัทฯ มีการประพฤติอันมิชอบ (ตามนิยามในข้อ 1.) สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยบริษัทฯส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส เปิดเผยตัวตน และ/หรือ ให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ถูกร้องเรียน และควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ โดยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ หรือความผิดปกติใดๆ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และบริษัทจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับตลอดกระบวนการ

                ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสต่างๆ ควรจะกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ ความเป็นมา ระบุชื่อ วันที่ สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ และเหตุผลประกอบอย่างชัดเจนเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งทางโทรศัพท์หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

2.1         จดหมายส่งทางไปรษณีย์

      ติดต่อ:    ประธานกรรมการตรวจสอบ
      ที่อยู่:       บริษัท ที.อาร์.วี รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด          
      40, 88/8-9 ซอย เอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย 

2.2          จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
      ติดต่อ:    ประธานกรรมการตรวจสอบ
      อีเมล์:      ac@trvrubber.co.th

ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีต่อบุคลากรในบริษัทจะถูกส่งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลส่วนกลางของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

 1. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสโดยสุจริตใจจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน และสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการไม่พักงาน ไม่ข่มขู่ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน การเลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส หรือข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

หากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเกรงว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การตอบโต้หรือข่มขู่จากการแจ้งเบาะแสภายใต้นโยบายนี้ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถรายงานให้คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียนได้รับทราบทันที ตามช่องทางตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและการดำเนินการที่เหมาะสม

บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสตามนโยบายนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียนหรือเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

                ในช่วงการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสอาจจะต้องแสดงตัวในฐานะพยาน

 1. การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเรื่องร้องหรือเบาะแส แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือเป็นข้อมูลที่บุคลากรในบริษัทฯ ไม่เชื่ออย่างแท้จริงว่าเป็นความจริง (เช่น ข่าวลือ) หรือในกรณีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการกระทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน บุคลากรผู้นั้นอาจถูกลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน        ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

 1. การจัดการกับรายงานการกระทำผิด/เรื่องร้องเรียน

                การจัดการกับรายงานการกระทำผิดหรือเรื่องร้องเรียนอยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน แต่เพียงผู้เดียว ในการจะเป็นผู้กลั่นกรอง สอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียนอาจมอบหมายให้บุคลากรภายในบริษัท และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการใดๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเที่ยงธรรม

                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอ้างอิงรายงานการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนอาจได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับตน และได้รับโอกาสที่จะแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว กรณีผู้ถูกร้องเรียนซึ่งเป็นบุคลากรในบริษัทไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในระหว่างการตรวจสอบหาความจริง จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด และรวมถึงการให้ออกจากงานในทันที

                หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฏระเบียบ หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้กระทำผิด

Please let us know if you have questions!

X