นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง

นโยบายบริษัท

เรื่อง การสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท ที. อาร์. วี.  รับเบอร์โปรดักส์  จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้ทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์

1.1          เพื่อประเมินคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ

1.2          เพื่อกำหนดมาตรการในการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรล่วงหน้าจากบุคลากรในบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ หรือบุคลากรจากภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป

1.3          เพื่อวางแผนการสรรหาและสืบทอดตำแหน่งงานที่จะเกษียณอายุ หรือตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและคู่แข่ง

1.4          เพื่อลดอัตราการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์

1.5          เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา และปรับเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้น

  1. ผู้เกี่ยวข้อง

2.1          คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการดูแลนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

2.2          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.3          บุคลากรในบริษัทฯ ที่มีทักษะความสามารถ ศักยภาพ และมีความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง

  1. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติสำหรับการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความสามารถ ผ่านการคัดเลือกและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยแบ่งตามระดับพนักงานดังนี้

3.1          ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท  และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

3.1.1       มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป

3.1.2       มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

3.1.3       มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการองค์กร

3.1.4       มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

3.2          ระดับผู้อำนวยการสายงาน

เมื่อตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสายงานว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลคัดเลือกไว้ เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ในระดับผู้อำนวยการสายงานมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้

3.2.1       วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน และการเติบโตของบริษัท

3.2.2       ประเมินความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.2.3       กำหนดแผนการเพื่อสร้างความพร้อมของบุคลากร โดยจะพัฒนางานหรือสรรหาบุคลากรเพื่อเตรียมการสำหรับทดแทนพนักงานที่ออกจากบริษัทฯ

3.2.4       จัดทำแผนการสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณอายุ หรือลาออกจากตำแหน่งก่อนเกษียณอายุ

3.2.5       กำหนดคุณสมบัติและความสามารถ รวมถึงความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ                         ที่เหมาะสมกับบุคลากรในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล

3.2.6       คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของบุคลากรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

3.2.7       กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของบุคลากร โดยมีการแจ้งให้บุคลากรทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองของบุคลากรดังกล่าว

3.2.8       พัฒนาและประเมินบุคลากรที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อติดตามว่าบุคลากรมีศักยภาพ และมีความสามารถในการสร้างผลงานตามที่บริษัทฯ คาดหวังได้จริง ทั้งนี้ กรณีไม่เป็นตามที่ได้คาดหมายไว้ ให้ดำเนินการดังนี้

3.2.8.1    ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ

3.2.8.2    พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน (ถ้ามี) หรือ

3.2.8.3    สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการปรับเลื่อนตำแหน่ง หากมีตำแหน่งว่างลง หรือบริษัทฯ เปิดรับตำแหน่งงานใหม่ที่มีระดับสูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนตำแหน่งตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Please let us know if you have questions!

X