หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ที. อาร์. วี.  รับเบอร์โปรดักส์  จำกัด  มุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงการคำนึงถึงและการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งจะช่วยให้บริษัทรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท รวมถึงช่วยกันเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณภาพที่ดี วัฒนธรรมที่ดี ภาพพจน์ที่ดี และมาตรฐานที่ดี  ซึ่งจะนำบริษัทไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศต่อไป

1.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

                บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า

                บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนมีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ และ/หรือเปิดเผย เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นไปใช้ และ/หรือเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

3. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

                บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการค้า และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

4. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

                บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. การปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล

                บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงรายงานข้อมูลที่เป็นจริงต่อหน่วยงานกำกับดูแล

6. การปฏิบัติต่อพนักงาน

                พนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจะไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ

7. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

                บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการผลิตและการจัดการของเสียที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

                บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัททุกคนด้วยความเสมอภาพ โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา หรือความพิการใดๆ โดยให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม

9. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง

                บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บนพื้นฐานหลัก 5 ประการ ได้แก่

  • มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติ
  • มีความโปร่งใสและเปิดเผย
  • ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม
  • มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
  • ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ      

10. การรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

                การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอำนวยความสะดวกหรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้สามารถกระทำได้ในวิสัยอันควร โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรมและไม่ให้มีการเรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินความเหมาะสม

11. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

                บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย มีการเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเหมาะสม ทั้งข้อมูลภายในของบริษัทและข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และบุคลากรของบริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ นอกจากนี้ ข้อมูลภายในจะต้องสามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ได้  และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บรักษาข้อมูล พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท ทั้งนี้ การเก็บ ใช้ เปิดเผย และทำลายข้อมูล จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี)

12. การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                บริษัทส่งเสริมให้พนักงานใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน พนักงานต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่นในบริษัท และพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี กฎหมายหรือการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า

13. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง

                บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นฝักใฝ่หรือสนับสนุนทางการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้อำนาจทางการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ โดยบริษัทจะส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทพึงใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

14. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

                บริษัทกำหนดให้มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นบุคลากรของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม และต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งในลักษณะการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน ดำรงตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

15. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

                บริษัทยึดถือแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากบุคลากรของบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักและทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

Please let us know if you have questions!

X